Lista ličnih licenci i sertifikata

Licence izdate od Inženjerske komore - stalno zaposleni inženjeri:

Licence izdate od MUP RS – stalno zaposleni inženjeri:

Licence za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera za zaštitu od požara

Licence izdate od MUP RS – stalno zaposleni inženjeri:

Licence za projektovanje i izvođenje sistema video nadzora

ISO sertifikati:

ISO 9001-2015

Sistemi menadžmenta kvalitetom

ISO 14001-2015

Sistemi menadžmenta životnom sredinom

ISO 27001-2013

Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija

ISO 45001-2018

Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

ISO 50001-2018

Sistemi menadžmenta energijom